Šta je revizija i koje su koristi vršenja revizije finansijskih izvještaja?

Šta je revizija i koje su koristi vršenja revizije finansijskih izvještaja?

Revizija pospješuje efikasnost i profitabilnost kompanije pomažući rukovodstvu da bolje razumije svoje radne i finansijske sisteme, pomaže u prepoznavanju slabosti u računovodstvenim sistemima i omogućava buduća poboljšanja, ulijeva sigurnost u predstavljene finansijske pokazatelje trećim stranama, obično su glavni razlozi za vršenje revizije finansijskih izvještaja.
Jedan od ključnih razloga postojanja nezavisne revizije je postojanje potencijalnog konflikta između menadžmenta preduzeća i korisnika finansijskih izveštaja.

U narednom članku ćemo pokušati navesti većinu razloga zbog kojih bi, i preduzeća koja nisu obveznici vršenja revizije finansijskih izvještaja, trebali razmisliti o angažmanu eksternog revizora.

Šta je zapravo revizija?
Pod revizijom finansijskih izvještaja se podrazumjeva skupljanje i vrednovanje dokaza u cilju utvrđivanja da li su finansijski izjveštaji sastavljeni u skladu sa računovodstvenim standardima i da li informacije koje se odnose na stanje imovine, obaveze, kapital i rezultate poslovanja prikazuju realnu sliku preduzeća.
S obzirom da je pojam revizije dosta širok za shvatanje, jedan od najistaknutijih teoretičara revizije, Tom Li, je reviziju u opštem smislu definisao na slijedeći način: „U najširem smislu riječi, revizija je sredstvo pomoću koga se jedno lice uvjerava od strane drugog lica u kvalitet stanje i status nekog predmetnog pitanja koje je ovo drugo lice ispitivalo. Potreba za revizijom nastaje zbog toga što je prvo pomenuto lice u nedoumici ili sumnja u kvalitet ili status relevantnog predmetnog pitanja, a nije lično u stanju da otkloni tu sumnju ili nedoumicu”.
Polazeći od premise da je glavni zadatak revizije izražavanje mišljenja o objektivnosti i istinitosti informacija koje pružaju finansijski izveštaji neke firme, reviziju možemo posmatrati kao “vezu” poverenja između menadžmenta firme koji priprema i iznosi finansijske izveštaje i korisnika tih informacija sadržanih u njima.

Ciljevi revizije:
Osnovni cilj revizije je da se, na osnovu prikupljenih, odgovarajućih dokaza, izrazi mišljenje o objektivnost i istinitosti finansijskog izveštaja lica kod kojeg se vrši revizija, odnosno da utvrdi da li prikazani podaci istinito i objektivno prikazuju njegovo finansijsko stanje, rezultate poslovanja i novčane tokove, u skladu sa računovodstvenim pravilima i načelima, kao i da li su poslovne transakcije izvršene u skladu sa zakonom i datim ovlaštenjima.
Cilj revizije finansijskih izveštaja je, da uz adekvatno izražavanje mišljenja o finansijskim izveštajima preduzeća, poveća poverenje u informacije koje oni pružaju. S obzirom da je finansijski izveštaj važan izvor informacija u procesu poslovnog odlučivanja, nužno je da njegova prezentacija bude fer i korektna, što će biti postignuto ukoliko mišljenje revizora bude nepristrasno i kompetentno.

Ovdje su glavni ciljevi revizije podijeljeni u dvije vrste. Oni su
(i) Primarni ciljevi
(ii) Pomoćni ciljevi.
Primarni ciljevi revizije:
• Analiza internog sistema.
• Provera autentičnosti i validnosti transakcija.
• Ispitivanje aritmetičke tačnosti knjiga računa, priliva, evidencije itd.
• Dovršavanje trenutne vrijednosti imovine i obaveza.
• Ispitivanje razlike između kapitala i prihoda od transakcija.
Sekundarni ciljevi revizije:
Sekundarni ciljevi revizije poznati su i kao pomoćni ciljevi revizije. To su tip ciljeva koji vam pomažu u dovršavanju primarnih ciljeva. Neki su:
• Pronalaženje i sprečavanje grešaka
• Pronalaženje i sprečavanje prevara
• Neobično vrednovanje zaliha.

Svrha revizije:
Revizija nije ništa drugo nego kontrola svih finansijskih i statutarnih evidencija koje se odnose na finansijski položaj kompanije.
To se uglavnom vrši radi potvrđivanja fer prikaza izvještaja ili istinitosti izvještaja organizacije.
Uloga finansijske revizije za mala preduzeća:
• Pomaže u postizanju različitih važnih ciljeva,
• Rizični pogrešni navodi,
• Sprečavanje prevare,
• Trošak kapitala..

Pogledajmo nekoliko prednosti i nedostataka revizije.

Revizija je praksa koja osigurava rast preduzeća. Neki od osnovnih izvještaja poslovanja koji se predočavaju dioničarima su financijski izvještaji revizije i zbog toga se revizija smatra osnovnim testiranjem .
1. Sigurnije donošenje poslovnih odluka
Revizijski izvještaj ulijeva sigurnost u objavljene izvještaje da su izvršeni u skladu sa zakonom i da predstavljaju realnu sliku organizacije pa korisnici lakše donose poslovne odluke.
2. Pristup tržištu kapitala
Javnost mora imati sigurnost pri razmjeni informacija i zahtijeva datih u njoj. Nakon obavljene revizije, računovodstvene izvještaje i ovlaštene revizore koji su vršili sastavljanje istih revidiranih izvještaja prihvataju Vlada, Centralna banaka, kao i javnost generalno. Ovo dodatno ulijeva sigurnost javnosti u procesu prihvatanju podataka, pa se samim tim i olakšava pristup kapitalu.
3. Niži kapitalni trošak
Revizija smanjuje informacije koje su povezane s izvještajima koji imaju niže kamate i prinose na njihova ulaganja. Revizija se fokusira na bitne činjenice i elemente koji su od značaja za one koji koriste te izvještaje.
4. Odvraćanje od prevare i neefikasnosti
Sama činjenica da se vrši revizija smanjuje mogućnost prevare od strane osoba koje prezentuju određene finansijske pokazatelje. Samim tim ih potiče da što efikasnije obavljaju svoje radne aktivnosti.
5. Operativna unapređenja
Nezavisni revizor može kontrolisati i postići operativnu efikasnost unutar organizacije klijenta. To ima uticaj na kolektiv zajedno sa članovima organizacije klijenta.
6. Povjerenje vlasnika
Ako javna kompanija vrši reviziju to dodatno ulijeva sigurnost dioničarima da se sa njihovim ulogom adekvatno raspolaže.
7. Timski rad
Elementi sadržani u revizorskom izvještaju se dotiču skoro svih organa revidiranog društva te se samim tim utiče na kvalitetniju saradnju između sektora organizacije.
8. Realnije prikazana vrijednost poslovanja ili organizacije
Angažman eksternog revizora utiče i na elemente koji na prvi pogled nisu bitni organima preduzeća a imaju značajan uticaj na stvarno stanje i eventualni uticaj na vrijednost organizacije. Primjer toga mogu biti rezervisanja za određene troškove koje organizacija nije planirala a mogu imati uticaj na vrijednost organizacije.
9. Prikupljanje podataka o dobiti ili gubitku
Jednostavni uvid u poslovni rezultat preduzeća i elemenata koji su značajno uticali na isto, uposlenim organizacije može pomoći pri planiranju daljeg razvoja preduzeća ili smanjivanja negativnih uticaja na poslovanje.
10. Poverljivost i objektivnost
Tijekom procesa vanjske revizije, dotakne se više povjerljivih informacija poput internih plaća zaposlenika, ciljeva i politika organizacije, bitnih ugovora i slično. Prilikom sastanka sa revizorom, može se dobiti objektivan stav i na taj način uticati na poboljšanje poslovanja.
11. Evidencija poreza
Angažmanom nezavisne revizorske kuće, organizacija dolazi do informacija o eventualnim nepravilnostima pri evidenciji direktnih i indirektnih poreza te ukoliko na vrijeme djeluje, može izbjeći neugodnosti i dodatne troškove kazni, zateznih kamata i slično.
12. Dokaz o vlasništvu
Za vrijeme revizije, ovlašteni revizor prikuplja i dokaze o vlasništvu nad prikazanom imovinom. Te informacije mogu biti od velike koristi upravi, menadžmentu, kao i trećim stranama.
13. Namirenje potraživanja
Za pristup i uticaj na moralne vrednosti treba se suzdržati od obavljanja lažnih aktivnosti. Potraživanja se trebaju iskazati u skladu sa propisima a ispravno evidentiranje omogućava realnu sliku organizacije.
14. Rješavanje sporova
Kod internih i eksternih sporova mogu se koristiti podaci i informacije prikupljene i prezentovane u procesu revizije.
15. Izveštaji
Izrađuje izvještaj o istinitosti i korektnosti izvještavane revizije. Uključuju financijske izvještaje koji su kompatibilniji kada stručna i nezavisna osoba prođe kroz dokumente i izvještaje revizije.
16. Održavanje ugleda organizacije
Vršenjem eksterne revizije, reputacija kompanije se povećava, osiguravajući rast organizacije. Ona poštuje mnoštvo propisa i time održava ugled u zajednici.
17. Etičko ponašanje
Proces revizije se temelji na principima etičkog ponašanja, i samo poštivanjem istih, revizija ima svoju vrijednost za organizaciju.

Da biste osigurali da računovodstvo vaše kompanije teče bez problema, potražite profesionalne revizore Revizorske kuće EURO-BIRO koji će vam pomoći da imate potpun i pažljiv pregled svih finansijskih evidencija vaše kompanije.

(eurobiro.ba)